Hoofdlijnen beleidsplan periode 2020-2025 Grammofoonmuseum

RSIN: 811837208

Beloningsbeleid:

Bestuurders en toezichthouders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in hun uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Voor de periode 2020-2025 heeft Het Grammofoonmuseum de volgende ambities en doelstellingen geformuleerd.

  • Betrekken van een nieuwe huisvesting
  • De instandhouding van de collectie
  • De collectie toegankelijk maken voor een breed publiek
  • Educatie verzorgen over de opname en weergave van geluid
  • Versterking van het culturele leven in Nieuwleusen
  • Samenwerking met andere cultureel-maatschappelijke instanties en ondernemers.

Om deze ambities en doelen te kunnen realiseren vindt overleg plaats met overheden, fondsenverstrekkers en maatschappelijke instellingen. Dit overleg moet eind 2020 zijn afgerond zodat vanaf begin 2021 de doelstellingen stap voor stap geïmplementeerd kunnen worden.

Knelpunten die er nu zijn zoals een te kleine huisvesting en te weinig financiële middelen kunnen dan worden opgelost. Er zijn al eerste contacten met een positief gevoel gelegd met sponsoren.

Er is een groot bezoekerspotentieel omdat het Grammofoonmuseum ligt in een toeristische regio namelijk het Vechtdal. Om toeristen en dagjesmensen te kunnen ontvangen worden de openstelling aangepast zodat, naast groepen van minimaal 5 personen, ook individuele bezoekers kunnen worden ontvangen.

Om deze doelstellingen in financiële zin te kunnen realiseren is naast de aankoop van een nieuw gebouw een investering nodig van € 150.000,00. De jaarlijkse exploitatie begroting bedraagt ruim € 10.000,00 en wordt gedekt door inkomsten uit entreegelden. Het streven is om binnen 5 jaar te groeien naar 3000 bezoekers per jaar.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening over het boekjaar 2022 kan hier gedownload worden.

Jaarrekening 2021

Ook in het boekjaar 2021 heeft de verplichte sluiting door de pandemie ons parten gespeeld. Ook na de verplichte sluiting bleef het bezoek weg. Het totaal aan inkomsten uit entree gelden bedroeg slechts € 1.355,00 

In verband met de voorgenomen verhuizing naar het Olde Gemientehuus hebben wij een fondsenwerving gestart waardoor in 2021 € 27.850,87 is ontvangen.

Het negatieve resultaat op de exploitatie bedraagt in 2021 € 372,02

inkomsten     uitgaven  
entree  €       1.355,00   exploitatiekosten  € 2.829,32
facilitair/verhuur/onderhoud  €       1.102,30   investeringskosten  € 3.915,05
sponsorgeld  €     27.850,87      
totaal  €     30.307,87      € 6.744,37

 

Jaarrekening 2020

Het boekjaar 2020 kenmerkt zich door de verplichte sluiting vanwege de corona pandemie.

Na de wintersluiting in februari en maart 2020 vond de seizoen opening plaats op 1 maart 2020 om daarna op 12 maart de deuren alweer te moeten sluiten.

Rond 1 juni 2020 is het museum weer open gegaan maar begin september weer gesloten, maar het aantal bezoekers is heel beperkt gebleven. Onze vooral oudere bezoekers bleven weg en uiteindelijk zijn er 80 bezoekers in totaal geweest met een totaal opbrengst van € 486,24.

Verkoop van foto’s aan de UVA levert nog een bedrag op van € 75,00 en wij ontvingen van de Rabobank een bijdrage uit de actie Rabo Clubsupport van € 122,71.

Dit resulteert in een totaal van € 683,95 aan inkomsten.

De kosten zijn te zien in onderstaand overzicht:

Kosten 2020
Bankkosten € 98,40
Collectie € 84,59
Facilitair € 1.917,19
Stichtingsbestuur € 165,29
Kosten totaal € 2.265,47

Het uiteindelijke resultaat over 2020 bedraagt € 1.581,52 (negatief)

Nationaal
Grammofoonmuseum

Westeinde 2
7711 CK   Nieuwleusen

+31 529 785501
info@grammofoonmuseum.nl

Informatie

Social media