Hoofdlijnen beleidsplan periode 2020-2025 Grammofoonmuseum

RSIN: 811837208 Beloningsbeleid:

Bestuurders en toezichthouders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in hun uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Voor de periode 2020-2025 heeft Het Grammofoonmuseum de volgende ambities en doelstellingen geformuleerd.

  • Betrekken van een nieuwe huisvesting
  • De instandhouding van de collectie
  • De collectie toegankelijk maken voor een breed publiek
  • Educatie verzorgen over de opname en weergave van geluid
  • Versterking van het culturele leven in Nieuwleusen
  • Samenwerking met andere cultureel-maatschappelijke instanties en ondernemers.

Om deze ambities en doelen te kunnen realiseren vindt overleg plaats met overheden, fondsenverstrekkers en maatschappelijke instellingen. Dit overleg moet eind 2020 zijn afgerond zodat vanaf begin 2021 de doelstellingen stap voor stap geïmplementeerd kunnen worden.

Knelpunten die er nu zijn zoals een te kleine huisvesting en te weinig financiële middelen kunnen dan worden opgelost. Er zijn al eerste contacten met een positief gevoel gelegd met sponsoren.

Er is een groot bezoekerspotentieel omdat het Grammofoonmuseum ligt in een toeristische regio namelijk het Vechtdal. Om toeristen en dagjesmensen te kunnen ontvangen worden de openstelling aangepast zodat, naast groepen van minimaal 5 personen, ook individuele bezoekers kunnen worden ontvangen.

Om deze doelstellingen in financiële zin te kunnen realiseren is naast de aankoop van een nieuw gebouw een investering nodig van € 150.000,00. De jaarlijkse exploitatie begroting bedraagt ruim € 10.000,00 en wordt gedekt door inkomsten uit entreegelden. Het streven is om binnen 5 jaar te groeien naar 3000 bezoekers per jaar.